กำหนดการรับสมัคร

ประกาศรับสมัคร : รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2563

09 มิ.ย. 2563 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
โครงการที่เปิดรับ ดังนี้

1.โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม (ครั้งที่ 2)
Link : https://admission.kmutt.ac.th/apply/round5/st563


2.โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 3)
Link : https://admission.kmutt.ac.th/apply/round5/kmuttinter5-63

3.โครงการ KMUTT International Admission (โดยใช้คะเเนน GAT/PAT) ครั้งที่ 2 
Link : https://admission.kmutt.ac.th/apply/round5/kminter-gp563

4.โครงการรับนักศึกษาหลักสูตรเฉพาะบุคคล (Individual Based Program - IBP) ครั้งที่ 3
Link : https://admission.kmutt.ac.th/apply/round5/ibp5-63

5.โครงการรับนักศึกษาหลักสูตรเฉพาะบุคคล (Individual Based Program : IBP) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (การออกแบบดิจิทัล และ ดิจิทัลเทคโนโลยี)
Link : https://admission.kmutt.ac.th/apply/round5/dd-dt563

6.โครงการ Active Recruitment
Link : https://admission.kmutt.ac.th/apply/round5/active5-63


คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี