กำหนดการรับสมัคร

update !!! เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ : รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2) ปีการศึกษา 2563

18 พ.ค. 2563 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2) ปีการศึกษา 2563
- สมัครและชำระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. 
วันที่ 7 - 20 พฤษภาคม 2563 ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
- ปฏิทินกำหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน : http://www.mytcas.com/

หมายเหตุ : 
1. กรุณาตรวจสอบข้อมูลตามเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร
เช่น องค์ประกอบร้อยละของเกณฑ์การคัดเลือกที่อ้างอิงตามระบบ ทปอ./กลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)
2. หากตรวจสอบเเล้วพบว่าข้อมูลไม่เป็นความจริง จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ

3. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ รอบที่ 4-63 (รวมทุกคณะ) ข้อมูล ณ 18 พ.ค. 63
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี