ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ : รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2566

16 พ.ย. 2565 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ

รอบที่ 3 Admission

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

รหัสมหาวิทยาลัย 014

 

รับสมัครผ่านระบบ ทปอ. (TCAS)

วันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2566

ที่เว็บไซต์ https://www.mytcas.com

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ครั้งที่ 1 : วันที่ 20 พฤษภาคม 2566
ครั้งที่ 2 : วันที่ 26 พฤษภาคม 2566
(ผ่านเว็บไซต์ TCAS)


ยืนยันสิทธิผ่านระบบ ทปอ.
(TCAS)
วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2566

สอบสัมภาษณ์
วันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
วันที่ 7 มิถุนายน 2566

(ศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนสมัคร)

 รายละเอียดหลักสูตร และ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

 

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2565
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
กำหนดการ รอบที่ 3 Admission
0.00 B
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ (รอบที่ 3)
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี