ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ : รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2566

16 พ.ย. 2565 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ

รอบที่ 3 Admission

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

รหัสมหาวิทยาลัย 014  StepR3-66-01.jpg

(ศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนสมัคร)

 รายละเอียดหลักสูตร และ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
กำหนดการ รอบที่ 3 Admission
0.00 B
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ (รอบที่ 3)
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี