ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

update !!! เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ : รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2565

20 พ.ย. 2564 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ

รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

รหัสมหาวิทยาลัย 014

 

สมัครและชำระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ.

วันที่ 2 – 12 พฤษภาคม 2565

ที่เว็บไซต์ https://www.mytcas.com/

 

ปฏิทินกำหนดการ(ทปอ.) : https://www.mytcas.com/

 

กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : https://admission.kmutt.ac.th

 

รายละเอียดหลักสูตร : https://eds.kmutt.ac.th/

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : https://bit.ly/KMUTTtuition

 

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ (14 พ.ค. 65)
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี