กำหนดการรับสมัคร

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ : รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) ปีการศึกษา 2563

15 เม.ย. 2563 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ
เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) ปีการศึกษา 2563
- สมัครและชำระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. 
วันที่ 17 - 27 เมษายน 2563 ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th

- ปฏิทินกำหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://www.mytcas.com/

หมายเหตุ :
1. กรุณาตรวจสอบข้อมูลตามเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร
2. หากตรวจสอบเเล้วพบว่าข้อมูลไม่เป็นความจริง จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ

3. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
(ข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 2563)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ รอบที่ 3 (รวมทุกคณะ) ข้อมูล ณ 16 เม.ย. 63
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี