ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา(ทุกโครงการ) : รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2564

22 ก.พ. 2564 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องดำเนินการตามเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน 
(หากไม่ดำเนินการตามขั้นตอนจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น)

1.โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า
ดูรายชื่อที่ : http://bit.ly/2RvuKKf


2.โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี
ดูรายชื่อที่ : http://bit.ly/2sP4CkX

3.
โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 1)
ดูรายชื่อที่ : http://bit.ly/30NGtYG

4.โครงการรับนักศึกษาโควตา โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ดูรายชื่อที่ : http://bit.ly/2RLDFHc

5.โครงการรับนักศึกษา มจธ. ราชบุรี (ประเภทโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย(ครูแนะเเนว))
ดูรายชื่อที่ : http://bit.ly/2RlEBTK

6.โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาอันดับ 1)
ดูรายชื่อที่ : http://bit.ly/2TRobEC

7.โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาอันดับ 2)
ดูรายชื่อที่ : http://bit.ly/2RnLvrX

8.โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน.
ดูรายชื่อที่ : http://bit.ly/2RkixJh

9.โครงการรับนักเรียนโครงการ วมว.
ดูรายชื่อที่ : http://bit.ly/2uoeySY

10.โครงการ Active Recruitment (ครั้งที่ 1) (เฉพาะผู้สมัครเเละชำระค่าสมัครเรียบร้อยเเล้ว)
ดูรายชื่อที่ : http://bit.ly/2U66Mrw

11.โครงการ Active Recruitment (ครั้งที่ 2) (เฉพาะผู้สมัครเเละชำระค่าสมัครเรียบร้อยเเล้ว)
ดูรายชื่อที่ : http://bit.ly/2U66

12.โครงการ Active Recruitment
ค่ายปิโตรแคมป์ สู่แชมป์ปิโตร (ความร่วมมือ มจธ. - ปตท.) 
ดูรายชื่อที่ : http://bit.ly/2RkT42w

13.โครงการ Active Recruitment (ค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT : Civil Camp
ดูรายชื่อที่ : http://bit.ly/2usq9jO


14.โครงการ Early Admission for International Programs @ KMUTT 
ดูรายชื่อที่ : http://bit.ly/38xebUT

15.โครงการรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัล และ สาขาวิชาดิจิทัลเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1)
ดูรายชื่อที่ : http://bit.ly/37vFxur


16.โครงการ Active Recruiment วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัล และ สาขาวิชาดิจิทัลเทคโนโลยี (ครั้งที่ 1)
ดูรายชื่อที่ : http://bit.ly/37v

คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี