กำหนดการรับสมัคร

ประชาสัมพันธ์ : ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

13 ธ.ค. 2562 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ
ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
ต้องลงทะเบียนใช้งานในระบบ TCAS63
ที่เว็บไซต์ http://student.mytcas.com ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี