ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

ประกาศรับสมัคร : รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2566

26 พ.ค. 2566 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ

รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2566

 

รับสมัครผ่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2566

โครงการที่เปิดรับสมัคร
1. โครงการ Active Recruitment
2. โครงการ KMUTT International Admission (โดยใช้คะแนน TGAT/TPAT) คณะวิศวกรรมศาสตร์

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2566
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรและค่ายืนยันสิทธิ
 
เข้าสู่ระบบ
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี