ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

ประกาศรับสมัคร : รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2566

26 ต.ค. 2565 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ

รอบที่ 4 รับตรงอิสระ

 

รับสมัครผ่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 28 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2566

 

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2565
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี