ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิ รอบที่ 4 Direct Admission ปีการศึกษา 2565 (3 โครงการ)

13 มิ.ย. 2565 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิ
(เฉพาะผู้ที่ยืนยันเลือก มจธ.)

รอบที่ 4 Direct Admission ปีการศึกษา 2565 (3 โครงการ)

ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ 
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน - วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565

1. โครงการ Active Recruitment (ครั้งที่ 1)

2. โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม 1/2565

3. โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 3)

คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี