ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

ประกาศรับสมัคร : รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2566

15 พ.ย. 2565 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ
1. โครงการ Active Recruitment (ครั้งที่ 1)
    รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2565

2. โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน.
    รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565

3. โครงการรับนักเรียนโครงการ วมว.
    รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565

4. โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี
    รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2566

5. โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 1)
    รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2566

6. โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า
    รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ระบบรับสมัคร
 
เข้าสู่ระบบรับสมัคร (Active Recruitment)
 
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี