ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร) : รอบที่ 1 โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน. ปีการศึกษา 2563

10 ม.ค. 2563 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ผู้มีสิทธิ์สอบตามประกาศ ให้ Download ใบชำระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงเทพ ระหว่าง วันศุกร์ที่ 10 มกราคม - วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 (หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ)

สอบคัดเลือก : วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563
สถานที่เเละเวลาสอบ : มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ที่ชำระเงินค่าสมัคร พร้อมเวลาเเละสถานที่สอบในพุธที่ 15 มกราคม 2563 ที่เว็บไซต์ 
admission.kmutt.ac.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการพิมพ์ใบชำระค่าสมัคร
0.00 B
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
คณะวิทยาศาสตร์
0.00 B
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
0.00 B
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)
0.00 B
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี