ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร) : โครงการ Early Admission for International Programs @ KMUTT ปีการศึกษา 2564

06 พ.ย. 2563 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ผู้มีสิทธิ์สอบตามประกาศรายชื่อต้อง Download ใบชำระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ หรือ ATM  ของธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น !
หรือชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถชำระได้ทุกธนาคาร
ระหว่างวันที่ 6 - 9 พฤศจิกายน 2563 
(หากเกินกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบ)
 



หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย
1. กรณีผู้สมัครไม่ได้อัพโหลดเอกสารให้นำมาวันสอบ ดังนี้
1.1 ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
1.2 สำเนาระเบียนผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือ สำเนาระเบียนผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)
1.3 สำเนาแฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

1.4 เอกสารเฉพาะผู้ที่สมัครคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
1.4.1 สำเนาใบแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test Results.) (TOEFL/IELTS/CU-TEP/RMIT)
1.4.2 Personal Statement of Motivation :
- Why you decide to apply for the program? and Why you choose SoA+D, or KMUTT?
- How the study can accommodate your future career plan or other things you would like to achieve after graduation.
1.4.3 จดหมายแนะนำตัวจากอาจารย์ 2 ฉบับ

2. ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกดำเนินการ ดังนี้
2.1 กรณีสอบคัดเลือก ณ มจธ. นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) เพื่อยืนยันตัวตนในวันสอบ
2.2 กรณีสอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อยืนยันตัวตนในวันสอบ


**สอบคัดเลือก วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563
**สถานที่สอบคัดเลือก ดังเอกสารที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ที่เว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th/

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการพิมพ์ใบชำระค่าสมัคร
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
0.00 B
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี