ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก (มีสิทธิชำระค่าสมัคร) : รอบที่ 2 โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2566

16 มี.ค. 2566 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, วิทยาลัยสหวิทยาการ

ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตามประกาศรายชื่อต้องดาวน์โหลดใบชำระเงินค่าสมัคร (350 บาท)
แล้วนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ หรือ เอทีเอ็ม 
 ของธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น !
หรือชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถชำระได้ทุกธนาคาร
 
ระหว่างวันที่ 16 - 20 มีนาคม 2566
(
หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิในการเข้าสอบ)

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบที่ชำระค่าสมัครแล้ว
ในวันที่ 23 มีนาคม 2566
ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

กำหนดการสอบคัดเลือก
ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566

รูปแบบการจัดสอบ เวลาสอบและข้อมูลผู้ประสานงาน
วิทยาลัยสหวิทยาการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (รายชื่อ)
0.00 B
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (รูปแบบการจัดสอบสัมภาษณ์)
 
วิทยาลัยสหวิทยาการ (รายชื่อ)
0.00 B
วิทยาลัยสหวิทยาการ (รูปแบบการจัดสอบสัมภาษณ์)
 
วิธีการพิมพ์ใบชำระเงิน/ช่องทางการชำระเงิน
 
เข้าสู่ระบบ
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี