ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ สำนักงานทะเบียนฯ

27 ก.ค. 2565 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ สำนักงานทะเบียนฯ: https://regis.kmutt.ac.th/web/new-students/

process_nstudent.jpg
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี