ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : รอบที่ 5 โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 3) ปีการศึกษา 2562

20 มิ.ย. 2562 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต้องดำเนินการตามเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน

หมายเหตุ : 
1. ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
(ไม่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิ์)
ดำเนินการ
ชำระค่าบำรุงการศึกษาเเละค่าหน่วยกิตในวันลงทะเบียนเรียน

(ประมาณวันพุธที่ 24 - วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
0.00 B
รายละเอียดค่าบำรุงการศึกษาเเละค่าหน่วยกิต
 
แจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยหอพัก มจธ. (เฉพาะนศ.หญิง)
 
กิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
 
ติดต่อสอบถาม
 
กลุ่ม facebook นักศึกษาใหม่ มจธ.
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี