ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร) : รอบที่ 2 โครงการ KMUTT International Admission ปีการศึกษา 2563

25 มี.ค. 2563 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ผู้มีสิทธิ์สอบตามประกาศ ให้ Download ใบชำระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงเทพ ระหว่าง วันพุธที่ 25 - วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 (หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ)

สอบคัดเลือก : วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563
รูปแบบการจัดสอบ : ตามเอกสารเเนบด้านล่าง

มหาวิทยาลัยฯประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 ที่เว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการพิมพ์ใบชำระค่าสมัคร
0.00 B
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
0.00 B
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี