ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร) : รอบที่ 4 โครงการ KMUTT International Admission (โดยใช้คะเเนน GAT/PAT) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564

08 มิ.ย. 2564 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ

ผู้มีสิทธิ์สอบตามประกาศรายชื่อต้อง Download ใบชำระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ หรือ ATM  ของธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น !
หรือชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถชำระได้ทุกธนาคาร
ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน - 10 มิถุนายน 2564 
(หากเกินกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบ)
 


**สอบคัดเลือก วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564
**รูปแบบการจัดสอบ ตามเอกสารเเนบ

มหาวิทยาลัยฯประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 ที่เว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS แล้ว และไม่ได้สละสิทธิ์ตามวันที่ ทปอ.กำหนด หากภายหลังพบว่ามีสิทธิ์เข้าศึกษา ผลการพิจารณาถือเป็นโมฆะ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี