ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1 สัมภาษณ์กับภาควิชา) : รอบที่ 1 โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2565

03 ม.ค. 2565 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ
ผู้มีสิทธิสอบตามประกาศ ให้ Download ใบชำระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ หรือ ATM ของธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น ! หรือชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถชำระได้ทุกธนาคาร ภายในวันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 - วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 (หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิในการสอบ)

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบที่ชำระค่าสมัครแล้ว พร้อมเวลาและสถานที่สอบ ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 ที่เว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการพิมพ์ใบชำระค่าสมัคร
 
มีสิทธิสอบคัดเลือก (1) - ด้านวิชาการดีเด่น
0.00 B
มีสิทธิสอบคัดเลือก (1) - ด้านความเป็นผู้นำ
0.00 B
มีสิทธิสอบคัดเลือก (1) - ด้านศิลปวัฒนธรรม
0.00 B
มีสิทธิสอบคัดเลือก (1) - ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
0.00 B
มีสิทธิสอบคัดเลือก (1) - ด้านกีฬา
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี