ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1 สัมภาษณ์กับภาควิชา) : รอบที่ 1 โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2563

27 ธ.ค. 2562 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ผู้มีสิทธิ์สอบตามประกาศให้ Download ใบชำระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงเทพ ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 - วันที่ 2 มกราคม 2563 (หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ) 

** กำหนดการ เวลา เเละสถานที่สอบ(รอบที่ 1 สัมภาษณ์กับภาควิชา) : http://bit.ly/2scfrNV

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
กำหนดการสอบ - รวมทุกคณะ
 
มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (1) - ด้านวิชาการดีเด่น
0.00 B
ขั้นตอนการพิมพ์ใบชำระค่าสมัคร
0.00 B
มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (1) - ด้านศิลปวัฒนธรรม
0.00 B
มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (1) - ด้านผู้นำ
0.00 B
มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (1) - ด้านกีฬา
0.00 B
มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (1) - ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี