ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1 สัมภาษณ์กับภาควิชา) (เฉพาะผู้ชำระค่าสมัครเเล้ว) : รอบที่ 1 โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2563

04 ม.ค. 2563 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
** กำหนดการ เวลา เเละสถานที่สอบ(รอบที่ 1 สัมภาษณ์กับภาควิชา) : http://bit.ly/2scfrNV
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
กำหนดการเเละสถานที่สอบ - รวมทุกด้าน
0.00 B
มีสิทธิ์สอบ(ชำระค่าสมัครเเล้ว)-ด้านวิชาการดีเด่น
0.00 B
มีสิทธิ์สอบ(ชำระค่าสมัครเเล้ว)-ด้านศิลปวัฒนธรรม
0.00 B
มีสิทธิ์สอบ(ชำระค่าสมัครเเล้ว)-ด้านกีฬา
0.00 B
มีสิทธิ์สอบ(ชำระค่าสมัครเเล้ว)-ด้านความคิดสร้างสรรค์เเละนวัตกรรม
0.00 B
มีสิทธิ์สอบ(ชำระค่าสมัครเเล้ว)-ด้านผู้นำ
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี