ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศ ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา รอบ Early Admission & รอบที่ 1 Portfolio ติดตามรหัสนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ผ่านเว็บไซต์สำนักงานทะเบียนฯ

03 มี.ค. 2566 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ
studentR166.png

ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา * รอบ Early Admission & รอบที่ 1 Portfolio ติดตามรหัสนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ผ่านเว็บไซต์สำนักงานทะเบียนนักศึกษา https://regis.kmutt.ac.th ตั้งแต่ 21 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

*เฉพาะผู้ที่ชำระค่ายืนยันสิทธิ/ได้รับการยกเว้นการเก็บค่ายืนยันสิทธิ
สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา
3 มีนาคม 2566
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี