ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

!!!Update(รูปแบบการจัดสอบ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก (มีสิทธิชำระค่าสมัคร) : รอบที่ 1 โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี ปีการศึกษา 2566

18 ม.ค. 2566 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

!!!Update รูปแบบการจัดสอบ เวลาสอบและข้อมูลผู้ประสานงาน

---------------------------------------------

ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตามประกาศรายชื่อต้องดาวน์โหลดใบชำระเงินค่าสมัคร (350 บาท)
แล้วนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ หรือ เอทีเอ็ม 
 ของธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น !
หรือชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถชำระได้ทุกธนาคาร
 
ระหว่างวันพุธที่ 18 - วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566
(
หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิในการเข้าสอบ)
 
มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบที่ชำระค่าสมัครแล้ว

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566
ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

กำหนดการสอบคัดเลือก
ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566

!!!Update รูปแบบการจัดสอบ เวลาสอบและข้อมูลผู้ประสานงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
คณะวิทยาศาสตร์
0.00 B
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
0.00 B
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
0.00 B
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
0.00 B
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
0.00 B
ขั้นตอนการชำระค่าสมัคร
 
เข้าสู่ระบบ
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี