ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก (เฉพาะผู้ที่ชำระค่าสมัคร) : รอบที่ 1 โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี ปีการศึกษา 2566

25 ม.ค. 2566 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก (เฉพาะผู้ที่ชำระค่าสมัคร)

กำหนดการสอบคัดเลือก
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566

"รูปแบบการจัดสอบ เวลาสอบ และข้อมูลผู้ประสานงาน ดูรายละเอียดได้ที่
ท้ายประกาศรายชื่อ"


มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
ที่เว็ปไซต์ https://admission.kmutt.ac.th
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
0.00 B
คณะวิทยาศาสตร์
0.00 B
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
0.00 B
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
0.00 B
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
0.00 B
รูปแบบการจัดสอบ เวลาสอบ และข้อมูลผู้ประสานงาน
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี