ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก (มีสิทธิชำระค่าสมัคร) : โครงการ Early Admission for International Programs @ KMUTT ปีการศึกษา 2565

05 พ.ย. 2564 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ

ผู้มีสิทธิสอบตามประกาศ ให้ Download ใบชำระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงเทพ ระหว่าง วันศุกร์ที่ 5 - วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 (หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิในการสอบ)

สอบคัดเลือก : วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
0.00 B
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
0.00 B
ขั้นตอนการพิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัคร
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี