ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

ประกาศรับสมัคร : โครงการ Early Admission for International Programs @ KMUTT ปีการศึกษา 2563

16 ต.ค. 2562 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

(เฉพาะผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า*)
เทียบเท่า* หมายถึง GED, IGCSE เป็นต้น)

 •     รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
 •     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ที่เว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

  เอกสารการสมัคร ไม่ต้องอัพโหลดในระบบรับสมัคร เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วให้รวบรวมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนแล้วนำมาในวันสอบคัดเลือก (กรณีมีสิทธิ์สอบ)

  เอกสารการสมัคร มีดังนี้
  1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 นิ้ว 1 รูป
  2. สําเนาผลการเรียน 4 เทอม 
  3. สําเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน 
  4. แฟ้มสะสมผลงาน
  5. ใบเสร็จชําระเงินค่าสมัคร

  เอกสารการสมัคร (เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ) มีดังนี้
  1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 นิ้ว 1 รูป
  2. สําเนาผลการเรียน 4 เทอม 
  3. สําเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน 
  4. สำเนาใบแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL/IELTS/CU-TEP/RMIT)
  5. Personal Statement of Motivation : 
  - Why have you decided to apply for the program? What are the reasons that you choose to study at SoA+D or KMUTT?
  - How the study can accommodate your future career plan or other things you would like to achieve after graduation?
  6. จดหมายแนะนําตัวจากอาจารย์ 2 ฉบับ
  7. 
  ใบเสร็จชําระเงินค่าสมัคร

  หลังจากชำระค่าสมัครเรียบร้อยเเล้วจึงรวบรวมเอกสารการสมัครส่งภายในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 (ที่อยู่ตามเอกสารด้านล่าง)
  ยกเว้น* 
  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio of Art and Design work) ให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์


  **กรุณาอ่านรายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยฯ/เกณฑ์การรับสมัครและกำหนดการรับสมัคร
  ด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร**

  เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ Early Admission 63
  0.00 B
  Announcement Early Admission for International Programs KMUTT Academic Year 2020
  0.00 B
  กำหนดการรับสมัคร Early Admission 63
  0.00 B
  Admission Schedule Early Admission for International Programs KMUTT Academic Year 20202020
  0.00 B
  เกณฑ์การรับสมัคร Early Admission 63
  0.00 B
  Admission Requirement Early Admission for International Programs KMUTT Academic Year 2020 (English Version)
  0.00 B
  ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาในระบบรับสมัคร online (มจธ.)
  0.00 B
  เข้าสู่ระบบรับสมัคร
   
  ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารคณะสถาปัตย์ฯ Early Admission 63
  0.00 B
  คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี