ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT ปีการศึกษา 2567

15 พ.ย. 2566 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ตรวจสอบผลที่เมนู "ติดตามสถานะการสมัคร" ผ่านเว็ปไซต์ https://join.kmutt.ac.th

ผู้ผ่านการคัดเลือก
ต้องดำเนินการทุกขั้นตอน ดังนี้

1. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องยืนยันเลือกเรียนที่ มจธ. ในระบบ TCAS
วันอังคารที่ 6 - วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567
ผ่านเว็บไซต์
https://student.mytcas.com
(ถ้าไม่ยืนยันสิทธิ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิเข้าศึกษา
จะขอสิทธิเข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้)


2. ตรวจสอบผลผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในรอบที่ 1
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
ผ่านเว็บไซต์
https://join.kmutt.ac.th
ที่เมนู "ติดตามสถานะการสมัคร"

3. ผู้ยืนยันสิทธิเลือกเรียนที่ มจธ. ตามประกาศต้องดาวน์โหลดใบชำระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา
แล้วนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ หรือ เอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น !
หรือชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถชำระได้ทุกธนาคาร
วันอังคารที่ 13 - วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567
(หากพ้นกำหนดจะถือว่าไม่มีสิทธิในการเข้าศึกษา)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร


"หากไม่ดำเนินการตามขั้นตอน จะถือว่าสละสิทธิการเข้าศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น"
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี