ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

รอบที่ 2 โครงการรับนักศึกษาหลักสูตรเฉพาะบุคคล (Individual Based Program : IBP) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (การออกแบบดิจิทัล และ ดิจิทัลเทคโนโลยี) ปีการศึกษา 2563

24 มี.ค. 2563 | วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร) :

รอบที่ 2 โครงการรับนักศึกษาหลักสูตรเฉพาะบุคคล (Individual Based Program : IBP) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (การออกแบบดิจิทัล และ ดิจิทัลเทคโนโลยี) ปีการศึกษา 2563


** ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการนี้**
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี