ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : รอบที่ 5 โครงการรับนักศึกษาหลักสูตรเฉพาะบุคคล (Individual Based Program : IBP) (DD+DT) ปีการศึกษา 2563

29 มิ.ย. 2563 | วิทยาลัยสหวิทยาการ
ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการนี้
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี