ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เฉพาะผู้ชำระค่าสมัครเรียบร้อยเเล้ว) :รอบที่ 5 โครงการ Active Recruitment สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (การออกแบบดิจิทัล และ ดิจิทัลเทคโนโลยี) ปีการศึกษา 2563

29 มิ.ย. 2563 | วิทยาลัยสหวิทยาการ

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องดำเนินการตามเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน

หมายเหตุ : 
1. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
(ไม่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิ์)
ดำเนินการ
ชำระค่าบำรุงการศึกษาเเละค่าหน่วยกิตในวันลงทะเบียนเรียน

(ประมาณวันพุธที่ 22 - วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
มีสิทธิ์เข้าศึกษา IBP (DD+DT) 63
0.00 B
กิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
 
กลุ่ม facebook นักศึกษาใหม่ มจธ.
 
รายละเอียดหอพัก มจธ.
 
ติดต่อสอบถาม
 
รายละเอียดค่าบำรุงการศึกษาเเละค่าหน่วยกิต
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี