ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิเฉพาะผู้ที่ยืนยันเลือก มจธ. (ทุกโครงการ) : รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2566

10 พ.ค. 2566 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิเฉพาะผู้ที่ยืนยันเลือก มจธ. (ทุกโครงการ)


รอบที่ 2 Quota ปีการศึกษา 2566

1. โครงการ Active Recruitment (ครั้งที่ 2)
2. โครงการ Active Recruitment (ค่าย I AM SCI)
3. โครงการ Active Recruitment (ค่าย INC Camp)
4. โครงการ Active Recruitment (ทุนธรรมรักษา)
5. โครงการ KMUTT International Admission (โดยใช้คะเเนน TGAT/TPAT) คณะวิศวกรรมศาสตร์
6. โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 2)
7. โครงการคัดเลือกตรง มจธ. รักษาธรรม เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
8. โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม
9. โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT (มจธ. ราชบุรี)
10. โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อการกระจายโอกาสทางการศึกษา
11. โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม 
12. โครงการคัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช.
13. โครงการทายาทธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
14. โครงการรับนักศึกษาโดยใช้สิทธิบุตรบุคลากร มจธ.
15. โครงการส่งเสริมการพัฒนาบุตรหลานครู


เข้าสู่ระบบรับสมัคร
Click
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี