ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ยืนยันเลือก มจธ. (ทุกโครงการ) : รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2563

27 เม.ย. 2563 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ, หน่วยงานอื่นๆ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ยืนยันเลือก มจธ.
รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ดังนี้1. โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม 
Link : http://admission.kmutt.ac.th/announce/bachelor/cl-50kmutt63

2. โครงการคัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช. 
Link : http://admission.kmutt.ac.th/announce/bachelor/cl-diploma-263

3. โครงการ KMUTT International Admission (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ) 
Link : http://admission.kmutt.ac.th/announce/bachelor/cl-kminter-263

4. โครงการรับนักศึกษาพิการ 
Link : http://admission.kmutt.ac.th/announce/bachelor/clearingdsb263

5.  โครงการคัดเลือกตรง มจธ. รักษาธรรม เพิ่มโอกาสทางการศึกษา 
Link : http://admission.kmutt.ac.th/announce/bachelor/cl-ruksa63

6. 
โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อการกระจายโอกาสทางการศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1 และกรุงเทพฯ) 

Link : http://admission.kmutt.ac.th/announce/bachelor/cl-gatpat2637. โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 และกรุงเทพฯ) 
Link : http://admission.kmutt.ac.th/announce/bachelor/cl-gatpat163

8. โครงการ KMUTT International Admission (โดยใช้คะเเนน GAT/PAT) ปีการศึกษา 2562
Link : http://admission.kmutt.ac.th/announce/bachelor/cl-kmuttgp63

9. โครงการ Active Recruitment 
Link : http://admission.kmutt.ac.th/announce/bachelor/clearingactive263

10. โครงการ Active Recruitment สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (การออกแบบดิจิทัล และ ดิจิทัลเทคโนโลยี) 
Link : http://admission.kmutt.ac.th/announce/bachelor/clearingdddt63

11. โครงการรับนักศึกษา มจธ. ราชบุรี (โดยใช้คะเเนน GAT/PAT) 
Link : http://admission.kmutt.ac.th/announce/bachelor/cl-rcar63

12. โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (กลับเข้าศึกษาใหม่) 
Link : http://admission.kmutt.ac.th/announce/bachelor/cl-2return63

คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี