ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิเฉพาะผู้ที่ยืนยันเลือก มจธ. (ทุกโครงการ) : รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2566

13 ก.พ. 2566 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิเฉพาะผู้ที่ยืนยันเลือก มจธ. (ทุกโครงการ)


รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2566

1. โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT

2. โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษ และทุนเพชรพระจอมเกล้า

3. โครงการ Active Recruitment (ภายใต้ความร่วมมือกับสมาคมนักศึกษาเก่าในพระบรมราชูปถัมภ์)

4. โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 1)

5. โครงการ Active Recruitment (ครั้งที่ 1)

6. โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี

7. โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน.

8. โครงการรับนักเรียนโครงการ วมว.

9. โครงการ Active Recruitment (ค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT: Civil Camp) 

10. โครงการรับนักศึกษาโควตา โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย

11. โครงการรับนักศึกษาเครือข่าย อ.แนะแนว  

12. โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาอันดับ 1)


เข้าสู่ระบบรับสมัคร
Click
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี