ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : รอบที่ 3 Admission 1 & Admission 2 ปีการศึกษา 2564

10 มิ.ย. 2564 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ

ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต้องดำเนินการตามเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน
ตรวจสอบรายชื่อ 
: https://student.mytcas.com/th/
(สถานะขึ้นว่า"ยืนยันสิทธิ์")

หมายเหตุ
1. ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา(ไม่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิ์)
ดำเนินการ
ชำระค่าบำรุงการศึกษาเเละค่าหน่วยกิตในวันลงทะเบียนเรียน

(ประมาณวันพุธที่ 21 - วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564)
2. ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา มจธ. ราชบุรี กรุณาติดต่อ 02-4709014
3. ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3 Admission 1 & Admission 2 สามารถจองหอพักได้ตั้งเเต่วันที่ 10 มิถุนายน - วันที่ 27 มิถุนายน 2564 (มหาวิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างดำเนินการนำเข้ามูลเข้าระบบ เพื่อโอนรายชื่อไปยังสำนักงานทะเบียนฯ)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อ Admission 1 ข้อมูล 8 มิ.ย. 2564
0.00 B
รายชื่อ Admission 2 ข้อมูล 10 มิ.ย. 2564
0.00 B
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
 
กลุ่ม facebook นักศึกษาใหม่ มจธ.
 
ติดต่อสอบถาม
 
รายละเอียดหอพัก มจธ.
 
กิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี