ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2563

10 พ.ค. 2563 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต้องดำเนินการตามเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน
ตรวจสอบรายชื่อ 
: https://student.mytcas.com/th/

หมายเหตุ
1. ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา(ไม่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิ์)
ดำเนินการ
ชำระค่าบำรุงการศึกษาเเละค่าหน่วยกิตในวันลงทะเบียนเรียน

(ประมาณวันพุธที่ 22 - วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563)
2. ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา มจธ. ราชบุรี กรุณาติดต่อ 02-4709014

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดค่าบำรุงการศึกษาเเละค่าหน่วยกิต
 
กิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
 
กลุ่ม facebook นักศึกษาใหม่ มจธ.
 
ติดต่อสอบถาม
 
รายละเอียดหอพัก มจธ.
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี