ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา รอบที่ 1 โครงการ Active Recruitment (ค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT: Civil Camp) ปีการศึกษา 2566

23 ม.ค. 2566 | คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องดำเนินการตามเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน
(หากไม่ดำเนินการตามขั้นตอน จะถือว่าสละสิทธิการเข้าศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)

ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันเลือกเรียนที่ มจธ. ในระบบ TCAS
วันอังคารที่ 7 - วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
ผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในรอบที่ 1
ในวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
0.00 B
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
 
ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี