ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิ : รอบที่ 4 โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 3)

08 ก.ค. 2565 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์
ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต้องดำเนินการตามเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน
(หากไม่ดำเนินการตามขั้นตอน จะถือว่าสละสิทธิการเข้าศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)

ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต้องชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ 
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม - วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565
ส่งสัญญาพร้อมหลักฐานการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา
แนบไฟล์ผ่านทางออนไลน์ เท่านั้น! ที่ https://kmutt.me/CFForm
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม - วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565

ติดตามกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
ที่เว็บไซต์ สำนักงานทะเบียนฯ: https://regis.kmutt.ac.th/web/new-students/

เข้าสู่ระบบรับสมัคร
Click

Artboard-1-2x.png
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
คณะวิทยาศาสตร์
0.00 B
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเก็บค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564
 
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรและค่ายืนยันสิทธิ
 
วิธีการพิมพ์ใบชำระเงิน/ช่องทางการชำระเงิน
 
สัญญายืนยันการเข้าศึกษา
 
รายละเอียดหอพัก มจธ.
 
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มจธ.
 
กลุ่ม Facebook นักศึกษาใหม่ มจธ.
 
ติดต่อสอบถามผ่าน Facebook
 
เข้าสู่ระบบ
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี