ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา : รอบที่ 4 โครงการ Active Recruitmet ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2)

16 มิ.ย. 2565 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, วิทยาลัยสหวิทยาการ
ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต้องดำเนินการตามเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน
(หากไม่ดำเนินการตามขั้นตอน จะถือว่าสละสิทธิการเข้าศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)

ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันเลือกเรียนที่ มจธ. ในระบบ TCAS
วันเสาร์ที่ 18 - วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์
https://student.mytcas.com


ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในรอบที่ 4 (ครั้งที่ 2)
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565
ที่เว็บไซต์  https://admission.kmutt.ac.th
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
0.00 B
คณะวิทยาศาสตร์
0.00 B
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
0.00 B
วิทยาลัยสหวิทยาการ
0.00 B
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
 
ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี