ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา รอบที่ 2 โครงการ Active Recruitment (ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2566 (เฉพาะผู้ที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว)

28 เม.ย. 2566 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องดำเนินการตามเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน

(หากไม่ดำเนินการตามขั้นตอน จะถือว่าสละสิทธิการเข้าศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)


ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันเลือกเรียนที่ มจธ. ในระบบ TCAS
วันพฤหัสบดีที่ 4 - วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566
ผ่านเว็บไซต์
https://student.mytcas.comประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในรอบที่ 2
วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566
ผ่านเว็บไซต์
https://admission.kmutt.ac.th
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
คณะวิทยาศาสตร์
0.00 B
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
0.00 B
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
0.00 B
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
0.00 B
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
0.00 B
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
0.00 B
วิทยาลัยสหวิทยาการ
0.00 B
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
 
ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี