ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : รอบที่ 5 โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2563

29 มิ.ย. 2563 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องดำเนินการตามเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน

(ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะ


หมายเหตุ : 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
(ไม่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิ์)


ดำเนินการบนเว็บไซต์สำนักงานทะเบียน >>  https://regis.kmutt.ac.th/

ดังนี้

1. วันที่ 9 ก.ค. 63: ตรวจสอบรหัสนักศึกษา 
2. วันที่ 9 -15 ก.ค. 63: บันทึกประวัตินักศึกษาและอัพโหลดเอกสารออนไลน์ 
3. วันที่ 10 -16 ก.ค. 63: สมัคร Internet Account
4. วันที่ 22 -24 ก.ค. 63: ชำระค่าบำรุงการศึกษาเเละค่าหน่วยกิตในวันลงทะเบียนเรียน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
0.00 B
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
0.00 B
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
0.00 B
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
0.00 B
รายละเอียดหอพัก มจธ.
 
กลุ่ม facebook นักศึกษาใหม่ มจธ.
 
กิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
 
ติดต่อสอบถาม
 
รายละเอียดค่าบำรุงการศึกษาเเละค่าหน่วยกิต
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี