ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา : รอบที่ 1 โครงการเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 (สาขาวิชาอันดับ 2)

25 ม.ค. 2566 | คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องดำเนินการตามเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน

(หากไม่ดำเนินการตามขั้นตอน จะถือว่าสละสิทธิการเข้าศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)


ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันเลือกเรียนที่ มจธ. ในระบบ TCAS
วันอังคารที่ 7 - วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
ผ่านเว็บไซต์
https://student.mytcas.comประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในรอบที่ 1
วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
ผ่านเว็บไซต์
https://admission.kmutt.ac.th
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS
 
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี