กำหนดการรับสมัคร

ประกาศยกเลิกการจัดโครงการ 2B-KMUTT ประจำปี พ.ศ. 2563

05 มี.ค. 2563 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ
ประกาศยกเลิกการจัดโครงการ 2B-KMUTT ประจำปี พ.ศ. 2563 และโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงโครงการ 2B-KMUTT ประจำปี พ.ศ. 2563
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
0.00 B
Cancellation of the 2B-KMUTT Project, 2020
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี