ความภาคภูมิใจของเรา

นักศึกษา สาขาวิชามีเดียอาตส์ รับรางวัลชนะเลิศ ประกวด Wow Young Energy Short Film and Animation Awards

31 ต.ค. 2561

       ผลงาน My Spooky friend  โดยทีม 5 idiots ประกอบด้วย นางสาวรสิตา วัฒนศิริ นางสาวปานชนก ชมชื่น นางสาวกีรติยา กีรติอิสริยะกุล นายฐวัฒน์ สนิทม่วง และนางสาวชญานิษฐ์ เดชะไชย นักศึกษาโครงการร่วมบริหารหลักสูตรสาขาวิชามีเดียอาตส์ ชั้นปีที่ 3 โดยมี อาจารย์เริงฤทธิ์ เอกวงศ์อนันต์ อาจารย์ที่ปรึกษา คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทแอนิเมชัน รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท จากการประกวด Wow Young Energy Short Film and Animation Awards เพราะทุกนาทีต้องมีไฟ (ฟ้า)”  ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2560

คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี