ความภาคภูมิใจของเรา

อาจารย์และนักวิจัย มจธ. เข้ารับมอบทุนอุดหนุนการวิจัยจากมูลนิธิกระจกอาซาฮี (The Asahi Glass Foundation–AF) ประจำปี 2561

11 ก.ค. 2561

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชลี สินธุโสภณ อาคารสำนักหอสมุด  อาจารย์และนักวิจัย มจธ. เข้ารับมอบทุนอุดหนุนการวิจัยจากมูลนิธิกระจกอาซาฮี (The Asahi Glass Foundation–AF)  จำนวน 5 ทุน  ได้แก่

สาขาวัสดุศาสตร์ : ดร.สราวุธ ชื่นค้า  คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี  ผลงาน เรื่อง “Wastewater Biofilm Formation of Acetogens and Methanogens using Microfluidic Device and Bio-Interface Chemistry”

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ : ดร.เลขา ไสลเพชร คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี  ผลงาน เรื่อง “Field Isolated Mycoviruses to Control Mango’s Anthracnose Disease caused by Collectotrichum  Gloeosporioides”

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ : ดร.วัลลภ  ชุติพงศ์  สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ ผลงาน เรื่อง “Population and Density  Estimates of the Threatened Fishing Cat (Prionailurus  Viverrinus) in Human Modified Wetland”

สาขาสิ่งแวดล้อม : ผศ.ดร.ธิดารัตน์  บุญศรี ภาควิชาวิศกรรมสิ่งแวดล้อม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ผลงาน เรื่อง “Recycled Spent Dry Batteries for Low Cost Zinc and Manganese Coating Solution”

สาขาสารสนเทศและระบบอัตโนมัติ : ดร. เก็จแก้ว ธเนศวร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ผลงาน เรื่อง “Developing a Dynamic Tangible Interactive Game for Impoving Learning, Planing, Ploblem-solving and Computational Thinking Skills in Children”

คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี