ความภาคภูมิใจของเรา

ทีม Infinite FREAK รับรางวัลรองชนะเลิศ TAT Startup

31 ต.ค. 2561

ทีม Infinite FREAK ประกอบด้วย ทีมฝ่ายเทคนิค AR  โดย นายนิติภูมิ อุ่นอารมณ์ และนายณลงกรณ์ บุญเจริญ ภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาจารย์แบ๊งค์ งามอรุณโชติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ นางสาวสิยดา วิฑูรย์  Nanzan University, Japan  นายสรณ์สกุล เถาหมอ University of California, Davis นายพัทน์ ภัทรนุธาพร Massachusetts Institute of Technology และ นายศรชัย ฉัตรวิริยะชัย  Artistic Director and Master Joker of Malongdu Theatre ผลงาน Immersive Ayutthaya “การนำเสนอการเปลี่ยนประสบการณ์ การท่องเที่ยวให้ใหม่ แม้จะมาซ้ำสถานที่เดิม และช่วยให้เงินหมุนเวียนไปจับจ่ายสินค้าชุมชนมากขึ้น ด้วยเทคโนโลยี AR” เป็น 1 ใน 6 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทธุรกิจเกิดใหม่ การแข่งขัน TAT Startup ผู้ประกอบการยุคใหม่ โครงการส่งเสริมการลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวตามนโยบายประเทศไทย 4.0

คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี