ความภาคภูมิใจของเรา

นศ. FIBO รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทผลงานที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement)

20 ก.พ. 2561
02
01

       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ชนะการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ประจำปี 2561 Thailand Green Design Awards 2018 จัดโดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยทีม COCONUT GARDEN CARE นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มจธ. ประกอบด้วย นายกฤตธัช สาทรานนท์ นายวีระชาติ ค้ำคูณ นายวุฒิภัทร โชคอนันตทรัพย์ นายณัฐพงษ์ ฉางแก้ว และนายชินวัตร ชินนาพันธ์ โดยมี ดร.อรพดี จูฉิม เป็นที่ปรึกษา ผลงาน “UAV ระบบอัตโนมัติพ่นยากำจัดศัตรูพืชให้กับสวนมะพร้าวรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทผลงานที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement) กลุ่ม นักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Thailand Green Design Awards 2018)

คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี