ความภาคภูมิใจของเรา

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ.รับรางวัลโครงการแข่งขัน Huawei ICT Competition Thailand 2018-2019

09 ก.พ. 2562
02
01

นายเอกกมล มิตรครบุรี นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัล Growth Award  และ นายปุรีวัฒน์ แก้วโป๋ย นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 7 การแข่งขัน Huawei ICT Competition Thailand 2018-2019 เมื่อวันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การแข่งขันนี้เพื่อสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั่วโลก พร้อมบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถสูงในด้านไอซีทีให้มาร่วมกันผลักดันการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัล

คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี