ความภาคภูมิใจของเรา

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ ได้รับรางวัล ISER Excellent Paper Award

11 ก.ค. 2561
02
01

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 นายอภิสิทธิ์ ไทยประยูร นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล ISER Excellent Paper Award จากการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่าผลงานวิจัย เรื่อง “IMMUNOPROTEOMIC TECHNIQUE REVEALS FlaA IS AN ANTIGENIC PROTEIN STRONGLY REACT WITH DERIVED SERUM FROM Campylobacter jejuni INFECTED CHICKEN” โดยมี ผศ.ดร.ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์ และ ผศ.ดร.พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ เป็นที่ปรึกษา งาน International Conference on Agricultural and Biological Science (ICABS) ณ ประเทศอินโดนีเซีย

คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี