ความภาคภูมิใจของเรา

ผศ.ดร.ธีระพล สลีวงศ์ ได้รับ Best presentation award ในการประชุมวิชาการ ICEMP2018

11 ก.ค. 2561
02
01

เมื่อวันที่ 15-18 มิถุนายน 2561 ผศ.ดร.ธีระพล สลีวงศ์ อาจารย์สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล Best presentation award จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "Optimal control strategies for the resurgence of vaccine preventable diseases in Thailand" ในการประชุมวิชาการ The 7th International Conference on Engineering Mathematics and Physics (ICEMP2018) จัดขึ้น ณ กรุงปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก

คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี