ความภาคภูมิใจของเรา

นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ รับรางวัลเหรียญทอง งาน The 8th International Engineering Invention and Innovation Exhibition 2018

08 มิ.ย. 2561

นางสาวพิจิตรา แซ่เล้า นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาจุลชีววิทยา และ ดร.นุจริน จงรุจา คณะวิทยาศาสตร์ นำเสนอผลงาน "Hybrid protease with high temperature resistant property from bacteria" ในการนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน The 8th International Engineering Invention and Innovation Exhibition 2018 (i-ENVEX 2018) ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Award) ใน Category A: Agriculture & Environmental and Renewable Energy เมื่อวันที่ 13 - 15 เมษายน 2561 ณ รัฐเปอร์ลิส สหพันธรัฐมาเลเซีย

คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี