ความภาคภูมิใจของเรา

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการนำเสนอผลงาน “Green Energy Innovation for Daily Life นวัตกรรมเพื่อการใช้ชีวิตประจำวัน”

11 ก.ค. 2561
02
01

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 นักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยนางสาวมัชณา กิจสมพร นายธนากร พาสุข นายธีรพล ไชยนา นางสาวศดานันท์ สุขนิตย์ นางสาววิชญาพร จอมแก้ว นายวรัญญู นิมินรัมย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากผลงาน Binaural Beats Depression (BBD) ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาทพร้อมใบเกียรติบัตร จากเข้าร่วมนำเสนอผลงาน “Green Energy Innovation for Daily Life นวัตกรรมเพื่อการใช้ชีวิตประจำวัน” ภายใต้โครงการ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program จัดโดยหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)  ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี